Concello de Boborás


O Concello de Boborás fai convocatoria de procedemento aberto para a contratación do servizo de conciliación da vida laboral e familiar "Boborás Concilia". A publicación no BOP é do 30 de agosto de 2017.

 

Documentos adxuntos:

-  Prego de Clásulas Administrativas.

-  Prego de Prescricións Técnicas

- Publicación BOP

<